Steinhusets Venner årsmøte

Årsmøte i Steinhusets Venner

Sted: Steinhuset             Tidspunkt: 19. mars 2024 kl. 18.00

Gjelder alle som har betalt kontingent i 2024 og livsvarige medlemmer

Velkommen ved leder

Valg av møteleder og referent

Saksliste:

  • Godkjenning av innkalling og saksliste

Årsmøtet er varslet på Steinhusets hjemmeside og på Facebook.

E-post og sms sendt til alle medlemmer og livsvarige medlemmer.

Årsmelding og regnskap legges ut på vår hjemmeside.

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

  • Årsmelding for 2023

Forslag til vedtak: Årsmeldingen godkjennes med endringer vedtatt i møtet.

  • Regnskap for 2023

Forslag til vedtak: Regnskapet for 2023 godkjennes med endringer vedtatt i møtet.

  • Kontingentsats for 2025

Styret foreslår uendret kontingentsats. Kr. 150,- pr. år.

Forslag til vedtak: Kontingentsats for 2025 settes til kr. 150,-.

  • Valg ved valgkomitéen
  • Innkomne saker. Frist for innsending av saker til årsmøtet: 12. mars 2024.

Årsmøte slutt.

Orientering om tiltak/prosjekt i Steinhuset

Gran  18. februar 2024

For styret i Steinhusets Venner

Amund Bø

Leder