Steinhusets venner

Styret

Leder Amund Bø
Styremedlem Leif Mogerhagen
Kasserer Ragnhild Røken Esbjug
Styremedlem Sigrid Hammer
Styremedlem Anne Lise Jorstad
Varamedlemmer Kari Wøien
Anne Berit Rustad
Revisorer Stein Oppen
Knut Sterud
Valgkomité Aslaug Dæhlen
Johan Wardeberg
Grete Øverlier

Statutter

Revidert på årsmøtet 29. april 1993.

1 Steinhusets Venner er en forening hvis hovedmål er å delta aktivt i bevaring av steinhuset på Gran prestegård, slik at det kan vises i høvelig stand og være til bruk for kirkelige, sosiale, kulturelle og humanitære formål i tråd med Stiftelsen Steinhusets formål.

2 Denne oppgaven søkes løst ved opplysningsvirksomhet, medlemskontingenter, pengebidrag og andre tiltak. Innsamlede midler nyttes av våre forenings styre til kjøp av egnede møbler, annet inventar og utsmykking i Steinhuset. Innkjøp og plassering foretas i samråd med styret for Stiftelsen Steinhuset og etter godkjenning av Riksantikvaren.

3 Årsmøtet velger formann og fire medlemmer av styret. Formannen velges hver år, medlemmer av styret med 2 års tjenestetid, slik at 2 står på valg hvert år. Årlig velges også 2 vararepresentanter til styret. Likeså velges 2 revisorer. Regnskapet føres av den styrevalgte kasserer.

4 En representant med vararepresentant til Stiftelsen Steinhusets styre velges av og blant styret for venneforeningen, fortrinnsvis formann og nestformann.

5 Årsmøtet holdes i Steinhuset på det tidspunkt styret for Steinhusets Venner bestemmer, fortrinnsvis innen utgangen av mars hvert år. Årsberetningen og revidert regnskap legges fram til godkjenning, og valg foretas. Ekstra medlemsmøter kan når som helst kreves innkalt når 1/4 av medlemmene ønsker det, eller det besluttes av styret.

6 Steinhusets Venner er åpen for medlemskap fra enkeltpersoner så vel som fra lag og foreninger. Kontingentsatser fastsettes på hvert årsmøte for det påfølgende kalenderår. Lag og foreninger kan på sitt årsmedlemskap delta med to stemmeberettigede utsendinger på venneforeningens årsmøte.

7 Ved oppløsning av venneforeningen skal eventuelle midler komme Steinhuset til gode.

  Medlemskap

 Steinhusets Venner er åpen for medlemskap fra enkeltpersoner, lag og foreninger.

Kontingenter pr. år.:

  • Personlig medlemskap kr. 150,-
  • Lag og foreninger kr. 150,-
  • Kontingent kan betales med VIPPS til: 26999 eller til bank knt: 2020 08 03133. Merk gjerne med: Kontingent
  • Send oss gjerne e-postadresse. Det gjør det lettere for oss å informere om arrangement og i verste fall til å varsle om avlysninger.
  • Medlemmer kan forhåndsbestille to billetter til hver forestilling på sitt medlemskap.
  • Medlemskap hjelper oss med å holde Steinhuset i høvelig stand.

Ønsker du ytterligere informasjon send en e-post til: amundbo@online.no 

 

Oppgi navn og adresse.