Steinhusets venner

Styret

Leder Amund Bø
Styremedlem Sigrid Hohle Bjønness
Styremedlem Arnfinn Nilsen
Styremedlem Sigrid Hammer
Styremedlem Anne Lise Jorstad
Varamedlemmer Kari Wøien
Anne Berit Rustad
Revisorer Stein Oppen
Knut Sterud
Valgkomité Torbjørg Raastad
Ragnar Knarud
Grete Øverlier

Vedtekter

Vedtatt på årsmøtet 29. mars 2023

 

 • 1 Foreningens navn er: Steinhusets Venner. Org. Nr: 893284362

 

 • 2 Steinhusets Venner er en forening hvis hovedmål er å delta aktivt i bevaring av Steinhuset på Granavollen, slik at det kan vises i høvelig stand og være til bruk for sosiale, kulturelle og humanitære formål i tråd med Stiftelsen Steinhusets formål.

 

 • 3 Denne oppgaven søkes løst ved kulturarrangement og opplysningsvirksomhet.

  Økonomiske midler sikres ved medlemskontingent, gaver og andre tiltak, og brukes til kjøp av inventar, teknisk utstyr, utsmykking og ulike prosjekt. Innkjøp og plassering foretas i samråd med       styret for Stiftelsen Steinhuset og etter godkjenning av Riksantikvaren.

 

 • 4 Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue   eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

 

 • 5 Årsmøtet holdes på det tidspunkt styret for Steinhusets Venner bestemmer, fortrinnsvis innen utgangen av mars hvert år. Følgende saker skal behandles:
 • Årsberetningen og revidert regnskap legges fram til godkjenning.
 • Kontingentsatser fastsettes for det påfølgende kalenderår.
 • Styret skal bestå av leder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer.
 • Valgkomiteen legger fram sin innstilling til styreleder, fire styremedlemmer, to varamedlemmer og to regnskapskontrollører.
 • Styreleder velges hvert år. Styremedlemmer velges for to år, men slik at to er på valg hvert år.
 • Det velges to representanter til å kontrollere regnskapet.
 • Det velges tre medlemmer til valgkomitéen etter innstilling fra styret. Valgperioden settes til tre år, slik at et medlem er på valg hvert år.
 • Medlemmene varsles om årsmøtet tidligst 30 dager og senest 12 dager i forkant.
 • Frist for å sende saker til årsmøtet er 8 dager før møtet.

 

 • 6 Nytt styre konstituerer seg selv. Styremøter holdes når lederen bestemmer det, eller når et flertall av styret krever det. Vedtak kan gjøres når et flertall av styret er til stede. Leder har dobbeltstemme.

 

 • 7 En representant med vararepresentant til Stiftelsen Steinhusets styre velges av og blant styret for  venneforeningen, fortrinnsvis leder og nestleder.

 

 • 8 Ekstraordinært årsmøte kan holdes når som helst når styret bestemmer det, eller når 1/3 av medlemmene krever det. Endringer av vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller    ekstraordinært årsmøte, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

 • 9 Styrets leder har signaturrett alene.

 

 • 10 Steinhusets Venner er åpen for medlemskap fra enkeltpersoner så vel som fra lag og foreninger. Lag og foreninger kan på sitt medlemskap delta med to stemmeberettigede utsendinger på    venneforeningens årsmøte.

 

 • 11 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Ved oppløsning av Steinhusets Venner skal eventuelle midler komme Steinhuset til gode.

 

 • 12 Æresmedlem. Styret kan utnevne personer til æresmedlem i Steinhusets Venner.

  Medlemskap

 Steinhusets Venner er åpen for medlemskap fra enkeltpersoner, lag og foreninger.

Kontingenter pr. år.:

 • Personlig medlemskap kr. 150,-
 • Lag og foreninger kr. 150,-
 • Kontingent kan betales med VIPPS til: 26999 eller til bank knt: 2020 08 03133. Merk gjerne med: Kontingent
 • Send oss gjerne e-postadresse. Det gjør det lettere for oss å informere om arrangement og i verste fall til å varsle om avlysninger.
 • Medlemmer kan forhåndsbestille to billetter til hver forestilling på sitt medlemskap.
 • Medlemskap hjelper oss med å holde Steinhuset i høvelig stand.

Ønsker du ytterligere informasjon send en e-post til: amundbo@online.no 

 

Oppgi navn og adresse.