Stiftelsen Steinhuset

Styret

Leder Jan Peter Lyngstad
Styremedlem Amund Bø
Sekretær Kari Aftret
Styremedlem Inger Staxrud
Styremedlem Morten Stige
Varamedlemmer

 

 

Sigrid Hammer
Vemund Viken

 Pål Tingelstad

Kari Møyner

Statutter

Stiftelsens navn

”Stiftelsen Steinhuset på Gran” er en stiftelse opprettet 22.10.1970.

Stiftelsens formål

Stiftelsens formål er å eie, bevare og forvalte og leie ut Steinhuset på Gran Prestegård som et kulturminne i overensstemmelse med Lov om kulturminner av 9. juni 1978, samt å opprettholde områdets kulturelle egenart og bevare Steinhusets opprinnelige karakter for kommende generasjoner.

Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital utgjør kr. 100.000,-.

Styrets sammensetning

Stiftelsens styre består av 5 medlemmer som oppnevnes/velges slik:

  • Gran kommune: 1 administrativt oppnevnt og 1 politisk valgt medlem, begge med personlige varamedlemmer.
  • Steinhusets venner: 1 styremedlem med varamedlem.
  • Styret for Randsfjordmuseet: 1 styremedlem med varamedlem.
  • Det femte medlemmet velges av de øvrige fire styremedlemmene ut fra hvilken kompetanse Stiftelsen Steinhuset til enhver tid    har behov for. Valget gjelder for samme periode som for de øvrige styremedlemmene. Det velges ikke varamedlem for dette    medlemmet.
  • Prosten i Hadeland og Land, så lenge vedkommende bor i presteboligen på Granavollen, har møte- og talerett i styremøtene,  men ikke stemmerett.

Ved oppnevning skal det legges vekt påå sikre Stiftelsen Steinhuset bred faglig kompetanse, og at styremedlemmene har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta vervet.

Styrets medlemmer fungerer i fire år og kan gjenoppnevnes. Styret konstituerer seg selv og holder møte når styrets leder eller minst to av styrets medlemmer krever det.

Styrets leder innkaller til møte og leder forhandlingene. Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet gjelder styreleders dobbelstemme.

Det føres protokoll fra møtene som undertegnes av styrerepresentantene.

Forvaltning

Styret leder driften av eiendommen, utarbeider regler for bruk av anlegget, tilrettelegger for utleie og tar seg av alle anliggender som vedrører dette.

Styret har ikke anledning til å behefte eiendommen med pengeheftelser med mindre Stiftelsestilsynet gir samtykke. Stiftelsen forpliktes ved underskrift av formannen og ett styremedlem.

Det utarbeides driftsbudsjett for hvert år, og det forutsettes at eventuelt driftsunderskudd blir dekket ved årlige avsetninger på Gran kommunes årlige driftsbudsjetter. De årlige utgifter til elektrisk oppvarming, lys og renhold forutsettes dekket av Gran kommune for så vidt angår Steinhuset og tilbygget med embetskontorene.

Det forutsettes opprettet avtale mellom Kirke- og undervisningsdepartementet og Gran kommune angående dekning av statens andel av de årlige driftsutgifter som vedrører embetskontorene med venterom, toalett og garderobe.